1. A feltételek hatálya

 

A jelen Általános Értékesítési, Szállítási és Szerelési Feltételek (a továbbiakban: “Feltételek”) hatálya valamennyi a

BONO O'' BON Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

(székhely:9028 Győr, Szent Imre út 123.

cégjegyzékszám: Cg.08-06-014792

tel.: +36 70 367-3010

e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

a továbbiakban: „ BONO O'BON Bt.”) és bármely Vevő, illetve kivitelezési szerződés esetén Megrendelő (a továbbiakban együtt: Vevő) között megkötendő szerződésre kiterjed. A BONO O'BON Bt. Feltételeitől eltérő, valamint a Vevő részéről esetleg fennálló általános szerződési feltételek csak akkor hatályosulnak, ha alkalmazásukat kifejezetten és írásban a felek kikötötték. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában nem válik a szerződés tartalmává semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

A BONO O'BON Bt. fenntartja a jogot, hogy a jelen Feltételeket egyoldalúan módosítsa, az ilyen módosítások azonban nem alkalmazandók azokra a megrendelésekre, amelyeket a módosítást megelőzően a BONO O'BON Bt. már elfogadott.

 

2. Ajánlati kötöttség, szerződéskötés

2.1.      BONO O'BON Bt. ajánlati kötöttsége

Erre vonatkozó eltérő írásbeli nyilatkozat hiányában ajánlataink kötelezettség nélküli ajánlatok, beleértve az árat, a mennyiséget, a szállítási határidőt és a szállítás módját.

2.2.       Vevők ajánlati kötöttsége

A Vevő ajánlati kötöttségének ideje erre vonatkozó eltérő írásos megállapodás hiányában 30 nap.

2.3.       A megrendelések csak írásos visszaigazolásunkkal számítanak elfogadottnak. A Vevőnek ajánlata megtételétől számított 12 órán belül, de legfeljebb a kikötött szállítási határidőt/szállítási időpontot megelőző négy hetes időtartamot megelőzően lehetősége van megrendelése módosítására. Munkatársaink nem jogosultak az írásos szerződés mellett bármely szóbeli megállapodás kötésére; a szóbeli megállapodások cégünk számára mindaddig kötelezettség nélküliek, amíg írásban nem igazoltuk őket.

 

3. Árak, fizetési feltételek

3.1        Árak

Áraink a termék nettó árán felül tartalmazzák a mindenkori általános forgalmi adó összegét, de nem tartalmazzák a szállítási és esetleges csomagolási költségeket. A szállítás és a csomagolás maximális költségéről a Vevőt a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatjuk.

3.2        Fizetés
Eltérő írásbeli megállapodás hiányában valamennyi fizetés bankkártyával vagy készpénzben átvételkor esedékes.

3.3        Fizetési késedelem

Fizetési késedelem esetén a fizetés csak valamennyi járulékos költség (késedelmi kamatok, esetleges peres, ill. peren kívüli behajtási költségek, ügyvédi díjak) kifizetésekor számít teljesítettnek. A beérkező fizetéseket először a legrégebbi tartozásokra számoljuk el, ezen belül először a járulékos költségeket, majd a kamatokat, s csak ezután a tőketartozást.

3.4        Késedelmi kamat

Három munkanapot meghaladó fizetési késedelem esetén jogunkban áll a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott alapkamat nyolc (8) százalékponttal növelt értékének megfelelő késedelmi kamatot felszámolni a késedelembe esés kezdő napjától. A Ptk. által meghatározott mindenkori behajtási költségátalányon felül a késedelmes fizetés behajtásával kapcsolatban ténylegesen felmerült, valamennyi egyéb költségünk is megtérítendő.

3.5        Fizetési késedelem egyéb jogkövetkezményei

Fizetési késedelem esetén a BONO O'BON Bt. vagylagosan jogosult 

a)     a Vevőtől követelni a szerződéses fizetési kötelezettségeinek teljesítését és

·        ezzel egyidejűleg saját - akár a Vevővel fennálló más ügyletből adódó - kötelezettségeink teljesítését a Vevő hátralékos fizetésének teljesítéséig felfüggeszteni;

·        az - akár más ügyletekre vonatkozó - szállítási határidőt meghosszabbítani;

·        részletfizetéses-megállapodás esetén a teljes, még hátralevő összeget is esedékesnek nyilvánítani (határidővesztés).

b)     vagy méltányos, legfeljebb 14 napos póthatáridőt szabni és ennek eredménytelen eltelte esetén elállni a szerződéstől (adott esetben a Vevővel fennálló más, mindkét részről még nem teljes mértékben teljesített szerződésektől); ez esetben kártérítési igényünket mindenképp fenntartjuk, külön ilyen értelmű nyilatkozattétel nélkül.

3.6        Beszámítás, visszatartási jog

A Vevő nem élhet beszámítással és nem gyakorolhat visszatartási jogot a BONO O'BON Bt.-vel szemben.

 

4. Szállítási határidők, a szállítási határidő meghosszabbítása, késedelmes átvétel

4.1        Szállítási határidő

Az általunk visszaigazolt szállítási határidőket vagy szállítási időpontokat lehetőség szerint betartjuk, ezek azonban eltérő írásbeli megállapodás hiányában nem kötelezők számunkra. A várható szállítási határidőről/szállítási időpontról előzetesen tájékoztatást küldünk. A szállítási határidőket legkorábban a megrendelés visszaigazolásának dátumától számítjuk, ennek feltétele azonban valamennyi műszaki és kereskedelmi részlet tisztázása. A szállítás feltétele az is, hogy a Vevő teljesítse fizetési kötelezettségét. A szállítási határidőt teljesítettük, amennyiben idejében értesítettük a Vevőt arról, hogy készen állunk a szállításra és szállítandó tárgyat idejében feladtuk.

4.2        A Vevő elállási joga a szállítási határidő meghosszabbítása esetén

Ha bármilyen okból a BONO O'BON Bt. csak a megjelölt szállítási határidőhöz képest később tudja leszállítani az árut, a BONO O'BON Bt. erről köteles a Vevőt haladéktalanul értesíteni. A megjelölt szállítási határidőhöz képest több mint négy hetes szállítási határidő esetén az erre vonatkozó értesítését követő 8 napon belül a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

4.3     Késedelmes átvétel

Amennyiben a Vevő a megrendelt terméket az általunk írásban közölt átadási határidőt követő két hónapon belül kétszeri felszólítás ellenére sem szállítja el, úgy a BONO O'BON Bt. jogosult a szerződéstől elállni, a készüléket másnak értékesíteni és a bevételből indokolt költségeit közvetlenül kielégíteni.

 

5. Vis maior/erőhatalom

Bármely üzemzavar, beszállítói késedelem, nyersanyag-, energia- vagy munkaerőhiány, sztrájk, kizárás, a szállítási szektorban fellépő nehézség, forgalmi akadály és állami rendelkezés, háborús, polgárháborús helyzet, zavargások, valamint más hasonló, a BONO O'BON Bt. által nem befolyásolható külső körülmény fellépése mentesít bennünket az adott nehézség fennállásának idejére szállítási kötelezettségünktől.

A vis maior helyzetről és a késedelem várható időtartamáról a BONO O'BON Bt. haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt.

6.           Teljesítés helye, kárveszély átszállása, szállítás, átvételi kötelezettség, részszállítás

6.1.       A teljesítés helye valamennyi szállítás tekintetében a BONO O'BON Bt. székhelye.

6.2.       Kárveszély átszállása

A kárveszély az áru átadásakor/feladásakor (saját szállítás esetén a Vevő általi átvétel időpontjában) átszáll a Vevőre. Az áru feladásáról tájékoztatjuk a Vevőt.

6.3.       Szállítás módja

Valamennyi küldeményünk szállítása a Vevő kockázatára történik. Cégünk fenntartja magának a jogot a szállítás módjának és útvonalának kiválasztására. Lehetőség szerint figyelembe vesszük Vevőnk egy meghatározott vagy különleges szállítási módra vonatkozó kívánságait, ezen kívánságok azonban nem kötelező jellegűek számunkra.

6.4.       Áru átvétele

A szállított árut a Vevő minden esetben köteles átvenni és megfelelően raktározni.

Ha a Vevő fuvarozási, vagy egyéb hibát észlel az árun, köteles írásban, a megfelelő kárbejelentő űrlap/jegyzőkönyv kitöltésével a fuvarozó céggel a kifogást haladéktalanul közölni. 

6.5.       Részszállítás

BONO O'BON Bt. – a Vevő egyidejű tájékoztatása mellett - jogosult részszállításra és adott esetben a részszállítmányok külön-külön leszámlázására.

 

7. Kellékszavatosság

7.1.       Kellékszavatosság
Hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozunk Vevőink, illetve Megrendelőink felé. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát közölni velünk. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. A teljesítés időpontja minden esetben megegyezik a kárveszély átszállásának időpontjával. 

7.2.       A kellékszavatosság tartalma

Nem vállalunk szavatosságot az alábbi okok következtében fellépő meghibásodásokért vagy károkért:

·        az árunak a használati útmutató utasításaitól bármi módon történő eltérő beszerelése, üzembe helyezése, használata és kezelése, továbbá természetes elhasználódás, túlzott igénybevétel, nem megfelelő üzemi eszközök vagy poranyagok használata, hibás vagy hiányos építési munkálatok, vegyi, elektro - kémiai vagy elektromos hatások és egyéb hasonló, ill. egyenértékű körülmények;

·        előzetes, kifejezett és írásos hozzájárulásunk nélkül az árun végzett változtatások, ill. - azon készülékek esetén, melyek vonatkozásában a kezelőszemélyzet betanítását írtuk elő - a betanítást nem saját vevőszolgálatunk vagy egy általunk meghatalmazott vevőszolgálat végezte.

7.3        Költségviselés

Kellékszavatosság esetén - eltérő írásos megállapodás hiányában - cégünket terhelik a pótlólagos szállítás költségei, ill. a javítás kapcsán fellépő közvetlen költségek közül a pótalkatrész, valamint a ki- és beépítés méltányos költségei, amennyiben ezt saját szerelőink végzik. Minden egyéb költséget a Vevő visel. Amennyiben a szavatossági javítás során megállapítást nyer, hogy nem áll fenn meghibásodás, ill. arra nem terjed ki a kellékszavatosságunk, a Vevő köteles megtéríteni valamennyi keletkezett és bizonyított költségünket.

7.4        Kártérítési igény

Kellékhibás teljesítés esetén a BONO O'BON Bt. kizárólag a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károkért felel, feltéve, hogy a kártérítési kötelezettség törvényi feltételei fennállnak.

 

8. Jótállás

8.1        A BONO O'BON Bt. a termék használata során kiderülő rejtett, az átadás előtt keletkezett anyag- vagy gyártási hibáira a vásárlás, illetve a termék vevő részére történő átadása napjától számított – háztartási gép esetén 24 hónapig, ipari gép esetén 12 hónapig - terjedő jótállást vállal. Az ipari gépek jótállási időtartama regisztráció esetén további fél évvel meghosszabbítható.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

8.2        A BONO O'BON Bt. a jótállás időtartama alatt a jótállási kötelezettsége alól akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.3        A jótállás a vevő jogszabályból eredő jogait nem érinti. A vevőt ennek megfelelően megilletik a Ptk-ban foglalt kellék- és termékszavatossági, kártérítési jogok, valamint a fogyasztónak tekintendő vevőket az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján biztosított jogok.

8.4        A jótállási jegy alapján a jótállási időn belüli, Magyarország területén, valamint Magyarország területén kívül történő használat következtében felmerült meghibásodás esetén, a vevő választása szerint:

-         díjmentes javítást (i) vagy

-         cserét (ii) kérhet, kivéve, ha ennek teljesítése lehetetlen, vagy ha az az eladónak – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget  eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a meghibásodás súlyát és  a  jótállási jog teljesítésével a vevőnek  okozott érdeksérelmet; az  eladó  a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, ha a vevő a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza;

-         a Vevő arányos árleszállítást (iii) igényelhet, a hibát az eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja (iv), vagy a szerződéstől elállhat (v), ha az eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy - a termék tulajdonságaira és a vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a vevő érdekeit kímélve nem tudja vállalni, vagy ha a vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

8.5        Javítás esetén a termékbe új alkatrészt kell beépíteni és a javítás során kicserélt hibás alkatrészek az eladó tulajdonába kerülnek. A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – az eladó megfelelő határidőn belül, a vevő érdekeit kímélve köteles elvégezni. A BONO O'BON Bt. törekszik arra, hogy a kijavítást/kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

8.6        A vevő a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

8.7        A vevő köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelentést tenni valamely kijelölt szakszervizben. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

8.8        A termék kijavítása esetén a jótállási időbe nem számít bele a kijavítási időnek az a része, amely alatt a vevő a terméket rendeltetésszerűen nem tudta használni. A terméknek, vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetében a jótállás időtartama a kicserélt (kijavított) termék (vagy annak kicseréléssel/kijavítással érintett része) tekintetében újra kezdődik. Ez irányadó akkor is, ha a modulokból összeállított termék hibás moduljának cseréjére kerül sor.

8.9        A szabálytalanul kiállított vagy kiadott jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése is a BONO O'BON Bt.-t terheli. Ha a vevő a vásárláskor nem kapott, vagy szabálytalanul kiállított jótállási jegyet kapott, jótállási jogait az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal (számlával, nyugtával) érvényesítheti.

8.10      A jótállási jegyen a vevő által eszközölt bármilyen szabálytalan javítás, törlés vagy aláírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

8.11     a) Ha termék HÁZTARTÁSI célra készült, az ettől eltérő alkalmazásból fakadó hibákra nem terjed ki az eladó jótállási kötelezettsége. A jótállás nem vonatkozik az olyan hibákra, melynek oka a termék vevő részére való átadását követően lépett fel, így a nem rendeltetésszerű használatból eredő és a természetes elhasználódásból eredő, külső mechanikai és/vagy vegyi hatások okozta meghibásodásokra sem.

b) Ha termék IPARI célra készült, az ettől eltérő (pl. nagyipari, 3 műszakban, folyamatos üzemben történő) alkalmazásból fakadó hibákra nem terjed ki az eladó jótállási kötelezettsége. A jótállás nem vonatkozik az olyan hibákra, melynek oka a termék vevő részére való átadását követően lépett fel, így a nem rendeltetésszerű használatból eredő és a természetes elhasználódásból eredő, külső mechanikai és/vagy vegyi hatások okozta meghibásodásokra sem.

A termék rendeltetésétől függetlenül nem tartozik jótállás alá a hiba:

ha a meghibásodást nem megfelelő használat/túlterhelés okozta

ha a meghibásodást az előírt karbantartás elmulasztása vagy szakszerűtlen javítás okozta

ha a meghibásodást helytelen tárolás, elemi kár okozta.

 

A jótállás alá nem eső hibák javításának költségei a jótállási időtartamon belül is a vevőt terhelik.

 

8.12     Jótállási javítási munkát a jótállási jegy első oldalán feltüntetett szakszervizek végzik, - a 8.9 pont szerinti esetkör kivételével - kizárólag a jótállási jegy alapján és egy számozott javítási szelvény bevonása ellenében végezhetik a jótállási jegyen feltüntetett szakszervizek.

8.13     A vevő a javítási igényét a BONO O'BON Bt.-nél, vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszervizeknél közvetlenül is bejelentheti.  

 

9. Tájékoztatás és tanácsadás

A termékeink alkalmazási lehetőségeiről nyújtott tájékoztatás, a műszaki tanácsadás és az egyéb adatszolgáltatás nem kötelező jellegű és nem mentesítik a Vevőt, hogy gondosan és alaposan áttanulmányozza a használati utasításokat és más hasonló útmutatókat.

 

10. A tulajdonjog fenntartása

10.1     A szállított árura a BONO O'BON Bt.  a vételár és a járulékos költségek maradéktalan megfizetéséig a tulajdonjogát fenntartja.

10.2     Amennyiben a Vevő a még ki nem fizetett árut harmadik személynek elidegeníti, köteles erről a BONO O'BON Bt.-t tájékoztatni és kérésünkre az áru vevőjével szembeni ellenérték-követelését a BONO O'BON Bt. felé fennálló teljes vételár- és egyéb tartozása összegének erejéig, saját költségére cégünkre engedményezni. A Vevőnek nem áll jogában az áruk ezen túlmenő, biztosítékként történő megterhelése, tulajdon-átruházása vagy egyéb módon történő elidegenítése.

 

11. Kivitelezési (szerelési) szerződésekre vonatkozó különös feltételek

Cégünk igyekszik a legnagyobb gondossággal készíteni a kivitelezési (szerelési) munkálatokra vonatkozó költségelőirányzatokat. Ha mégis olyan munka válik szükségessé, mely a kivitelezési szerződés tartalmát képezi, de a költségelőirányzatban megjelölt vállalkozói díj meghatározásánál nem vették figyelembe, továbbá, ha olyan munka elvégzése válik szükségessé, amely nélkül a mű a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas (többletmunka), valamint, ha a Megrendelő a teljesítés megkezdését követően utólagos munkálatokat rendel meg (pótmunka), a vállalkozói díj összege megfelelően módosul.

 

12. A Fogyasztókkal kötött szerződésre vonatkozó különös feltételek

12.1     Fogyasztó fogalma

A Polgári törvénykönyv szerint (8:1 § 3. bek.) fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

12.2     Beszámítás

Követeléseinkkel szemben fogyasztónak minősülő Vevő jogosult beszámításra.

12.3     Kellékszavatosság

A Kellékszavatosság (7.1) körében a fogyasztónak minősülő Vevő (által a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt (hibás teljesítési vélelem). A vélelem nem áll fenn, ha a dolog természetével vagy a hiba jellegével ez összeegyeztethetetlen. Fogyasztónak minősülő Vevő esetén a kellékszavatossági igény elévülési ideje új termék vásárlása esetén két év, használt termék esetén egy év.

12.4     Jótállás

Cégünk a fogyasztónak minősülő Vevővel szemben jótállást vállal

a)     a tartós fogyasztási cikkekre, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rend. ill. a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet előírásainak megfelelően. A jótállás időtartama egy év, háztartási termékekre nézve 2 év.

b)     kivitelezési szerződés (11.) esetén a BONO O'BON Bt. jótállást vállal a szerelési kivitelezési szolgáltatásaira, az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII.27.) Korm. rend. előírásainak megfelelően. A jótállás időtartama hat hónap.

Az eladó a minőségi kifogás bejelentésekor köteles jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a vevő rendelkezésére bocsátani. Ha a vevő kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles az eladót haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. A szakszerviznek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.  Az eladó, illetve a szakszerviz a termék javításra való átvételekor elismervény átadására köteles.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékeket – a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

12.5     Termékszavatosság

BONO O'BON termék vásárlása esetén a fogyasztónak minősülő Vevők a kellékszavatosság helyett vagylagosan termékszavatossági jogaikat is érvényesíthetik és ennek keretében kérhetik a hibás termék kijavítását vagy kicserélését.

12.6     További tájékoztatás

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet minta-tájékoztatót tartalmaz, ami a jelen fejezetben rögzítetteken felül további tájékoztatást ad a fogyasztó jogairól. E tájékoztató a jelen Feltételek 1. sz. mellékletét képezi.

12.7     Panaszkezelés

Az adásvétellel kapcsolatos kérdés vagy probléma esetén a BONO O'BON Bt. ügyfélszolgálatán kérhet tájékoztatást a Vevő.

 

Fogyasztói panasz esetén a fogyasztónak minősülő vevő az alábbi testületekhez ill. fórumokhoz fordulhat:

a)     A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság megszűnését követően elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóságként a járási hivatalok járnak el 2017. január 1-től. A fogyasztóvédelmi hatósági feladatoknál illetékességi szabályként a panaszos/Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál indítható eljárás. A járási hivatalok elérhetőségei itt találhatók: http://jarasinfo.gov.hu/, a fővárosi és megyei kormányhivatalok elérhetőségei pedig itt találhatók: http://www.kormanyhivatal.hu/hu

b)     Társaságunk és a fogyasztónak minősülő vevő közötti fogyasztói jogviták peren kívül is rendezhetők. Az ilyen peren kívüli vitarendezésre a békéltető testületek rendelkeznek hatáskörrel. A békéltető testület elött folyó eljárásban BONO O'BON Bt. -t együttműködési kötelezettség terheli. Belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó esetében a belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei az alábbi linken megtalálhatók:

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/) http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

c)      A vitarendezésre az Online Vitarendezési honlap (https://webgate.ec.europa.eu/odr) is használható.

 

13. Ptk. 6:78 és 6:79 §§ szerinti figyelmeztetés

A BONO O'BON Bt. külön felhívja a figyelmet arra, hogy a Feltételek ajánlati kötöttségre vonatkozó 2. pontja, a csomagolás költségeire vonatkozóan a 3.1 pontja, a késedelmes átvételre vonatkozóan az 4.3 pontja, az áru átvételére vonatkozóan a 6.4 pontja, a kivitelezési (szerelési) munkák díjára vonatkozóan a 11. pontja a jogszabályoktól ill. a szokásos szerződéses gyakorlattól lényegesen eltérő rendelkezést tartalmaz.

 

 

14. Adatvédelem

A BONO O'BON Bt. a vevők adatait kizárólag saját szerződései, számlázása és könyvelése dokumentálására, adott esetben a hibás teljesítésből származó igények elbírálásához és teljesítéséhez, illetve – amennyiben ehhez a Vevő külön, önkéntesen hozzájárul, - vásárlói elégedettség méréséhez ill. hírlevél küldése céljából használja és tárolja. Az adatkezelés mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ill. az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik.

A BONO O'BON Bt. adatkezelési szabályzatában további részletes tájékoztatás található. A BONO O'BON Bt. adatkezelési szabályzata megtalálható a társaság honlapján az alábbi címen: https://www.kaercher.com/hu/ […]

 

15. Alkalmazandó jog, bírósági illetékesség

A felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó.

Nem fogyasztó vevőkkel kötött szerződésből eredő jogviták esetén a teljesítés helye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság, fogyasztói szerződés esetén az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.